Veit Wittrock såg som en viktig uppgift för Bergianska trädgården att sprida information om den forskning som bedrevs inom ramen för den egna verksamheten och om botaniska undersökningar från andra institutioner. Därför föreslog han 1890 för Kungliga Vetenskapsakademien att "utgifa en publikation i tvångsfria häften och band, afsedd att i sig upptaga de botaniska afhandlingar, som kunna blifva en frukt af undersökningar vid inrättningen".

I förslaget skriver Wittrock också att nästföljande år - 1891 - skulle vara en lämplig tidpunkt att starta med dessa publikationer eftersom stiftelsen då firade 100-årsjubileum. Kungliga Vetenskapsakademien godkände förslaget och Wittrock lyckades också med sin föresats att komma ut med första bandet av Acta Horti Bergiani, som skriften kom att kallas, år 1891. Utgivningen av Acta Horti Bergiani fortsatte till 60-talet.