Här följer några exempel på Bergianska trädgårdens miljöarbete:

  • I växthusen används biologisk bekämpning när det finns nyttoorganismer som fungerar mot olika skadegörare, i övriga fall tillämpas integrerat växtskydd.
  • Utomhus gödslas våra växter huvudsakligen med organiska gödselmedel i stället för mineralgödsel. Gräsytorna gödslas inte. Däremot fångar de upp en del av närsalterna som rör sig genom området. Vid klippning samlas gräsklippet upp och återförs som marktäckning/gödsling eller till kompost.
  • Merparten av ogräsrenset komposteras och den bildade jorden används på nytt i trädgården.
  • Grenar och grövre ris flisas och används sedan för marktäckning och jordförbättring i trädgården.
  • Våtmarken som anlades 2009 i Bergianska trädgården fungerar som näringsfälla mot Brunnsviken (vattnet från omgivningen rinner ut i våtmarken där näringsämnen som bidrar till övergödning fångas upp  - innan det rinner ut i Brunnsviken).
  • Vi återvinner plast, papper, metall, glas och batterier.
  • Institutionsbyggnaden, Victoriahuset och Gamla orangeriet har bergvärme i stället för olja
  • Edvard Andersons växthus värms upp med värmepumpar och biodiesel
  • Caféet i Edvard Andersons växthus har KRAV- och Fairtrade-inriktning