Om oss

Bergianska trädgården har till uppgift att sprida kunskap och information om biologisk mångfald, botanik och hortikultur samt tillhandahålla material för forskning och utbildning. Verksamheten ska rikta sig till forskare såväl nationellt som internationellt, studenter, skolelever samt allmänheten.

 • Vi finns som resurs för forskning och undervisning vid Stockholms universitet särskilt växtsystematik och evolution, men även för angränsande ämnen som ekologi.
 • Vi tillhandahåller växtmaterial och ibland även odlingsyta till forskare. Vi samarbetar med både svenska och internationella universitet och botaniska trädgårdar, t.ex. med växt- och fröbyte.
 • För grundskolors behov samarbetar vi med Vetenskapens hus/Naturens hus som använder trädgården för undervisning.
 

Bergianska trädgården har två huvudmän Stockholms universitet och Kungl. Vetenskapsakademien. Stockholms universitet ansvarar för merparten av utomhusanläggningarna på ca 7 ha och Victoriahuset där Statens fastighetsverk är markägare. Detta område är statligt byggnadsminne sedan 1993.
Bergianska stiftelsen vid Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för Edvard Andersons växthus.

Totalt har Bergianska trädgården cirka 20 anställda varav hälften är trädgårdsmästare/tekniker och den andra halvan består av administrativ personal (trädgårdsintendenter, m.fl.) och kassapersonal. Trädgårdsintendenterna dokumenterar och visar samlingarna samt utvecklar och planerar trädgårdens delområden tillsammans med trädgårdsmästarna. Under april-oktober anställs ytterligare ett tiotal trädgårdsmedarbetare.

Bergianska trädgården uppfyller den internationella organisationen BGCIs (Botanical Gardens Conservation International) kriterier för att kalla sig botanisk trädgård. Vi följer även internationella konventioner som Konventionen för Biologisk Mångfald (CBD) och The Nagoya Protocol.

Vad är en botanisk trädgård?

Styrelse

Den del av trädgårdens organisation som universitetet ansvarar för, leds av en styrelse. Där självskrivna ledamöter är föreståndaren och ordföranden som utses av rektor samt en representant från Naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet. Övriga ledamöter är lärar- och studeranderepresentanter från DEEP samt personal. Styrelsens ordförande är professor Catarina Rydin vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Bergianska stiftelsen

Bergianska stiftelsen inrättades genom bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius testamente som trädde i kraft 1791. Syftet var att på brödernas egendom Bergielund inrätta en trädgårdsskola kallad Bergianska Trädgårdsskolan och en professur (Professor Bergianus) för undervisning av trädgårdslärlingarna.

Idag utgör Bergianska stiftelsen i huvudsak en forskningsinstitution för ”naturalhistoria, särskilt botanik” som testamentet formulerar ämnet. Sedan hösten 2004 bedrivs Professor Bergianus forskning i nära samarbete med Stockholms universitet, där moderna forskningsresurser finns. Den ansvarar också för Edvard Andersons växthus, invigt 1995, som samverkar nära med Stockholms universitets del av Bergianska trädgården.

Professor Bergianus genom tiderna

Läs mer om Bergianska stiftelsens historia

 

 

 

Bergianska trädgårdens samlingar består framförallt av levande material – växterna i trädgården och växthusen. Dessutom finns Bergianska stiftelsens samlingar av föremål, porträtt och herbarier, varav en del testamenterades av bröderna Bergius på 1700-talet.

 

 

Stockholms universitet är certifierat enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EU:s förordning för frivillig miljöledning (EMAS). Bergianska trädgården arbetar aktivt enligt Stockholms universitets riktlinjer och egen handlingsplan med att minska miljöbelastningen.

Här följer några exempel på Bergianska trädgårdens miljöarbete:

 • I växthusen används biologisk bekämpning när det finns nyttoorganismer som fungerar mot olika skadegörare, i övriga fall tillämpas integrerat växtskydd.
 • Utomhus gödslas våra växter huvudsakligen med organiska gödselmedel i stället för mineralgödsel. Gräsytorna gödslas inte. Däremot fångar de upp en del av närsalterna som rör sig genom området. Vid klippning samlas gräsklippet upp och återförs som marktäckning/gödsling eller till kompost.
 • Merparten av ogräsrenset komposteras och den bildade jorden används på nytt i trädgården.
 • Grenar och grövre ris flisas och används sedan för marktäckning och jordförbättring i trädgården.
 • Våtmarken som anlades 2009 i Bergianska trädgården fungerar som näringsfälla mot Brunnsviken (vattnet från omgivningen rinner ut i våtmarken där näringsämnen som bidrar till övergödning fångas upp  - innan det rinner ut i Brunnsviken).
 • Vi återvinner plast, papper, metall, glas och batterier.
 • Institutionsbyggnaden, Victoriahuset och Gamla orangeriet har bergvärme i stället för olja.
 • Edvard Andersons växthus värms upp med värmepumpar och fjärrvärme.
 • Caféet i Edvard Andersons växthus har KRAV- och Fairtrade-inriktning.

Läs mer om Stockholms universitets miljöarbete:

https://www.su.se/om-universitetet/hållbar-utveckling

https://www.su.se/miljo

 

På denna sida