Systematiska avdelningen

I Bergianska trädgårdens Systematiska avdelning är växterna ordnade efter hur de är släkt med varandra. De som är nära släkt, till exempel alla rosväxter, står bredvid varandra, så att man kan jämföra dem. Vi arbetar med att hålla avdelningen aktuell och växternas ordning anpassas efter hur nya forskningsrön visar att de är släkt.

Vy över rabbatter i Systematiska avdelningen, växthus i bakgrunden.

De växter som har hylle, ståndare och pistiller, samt sätter frön som är inneslutna i frukter, kallas blomväxter. De är i dag den största växtgruppen med ungefär 300 000 arter.

I Systematiska avdelningen odlas cirka 1 400 blomväxtarter med syftet att åskådliggöra mångfalden bland blomväxter. Anläggningen består av ett stort antal rabatter fördelat på nio delområden, där tanken är att visa hur växterna är släkt med varandra. De som är nära släkt  - t.ex. tokar, daggkåpor, rosor och spireor – står nära varandra, då de alla tillhör familjen rosväxter (Rosaceae).

Blomning från tidig vår till sen höst

Man kan komma när som helst under växtsäsongen och hitta blommande växter i den systematiska avdelningen. Under vår och försommar finns det många blommande lökväxter i delområde 1, öster om Gamla orangeriet, medan de korgblommiga växterna nära Victoriahuset i delområde 9, kanske ger den finaste höstblomningen.

 

Utforska blomväxternas mångfald med karta

Ladda ner pdf:

Karta över Systematiska avdelningen (5229 Kb)

Namnlista över växtfamiljer i Systematiska avdelningen (289 Kb) med både vetenskapliga och svenska namn. På artskyltar i Systematiska avdelningen står bara det vetenskapliga namnet, men då kan du få hjälp av namnlistan för att få veta det svenska namnet.

Släktträd över blomväxter, Systematiska avdelningen (2288 Kb)

 

Systematiska avdelningen visar blomväxter. Vi lever i en tid då blomväxterna dominerar, men så har det inte varit största delen av historien. Läs mer om vad en blomväxt är och om blomväxternas evolution eller gå Evolutionsslingan ute i Bergianska trädgården från början av juni–september.

 

 

 

Synen på växternas släktskap har ändrats genom tiderna. Den Systematiska avdelningen har också förändrats och utvecklats under de ca 130 år som den funnits.

När Bergianska trädgården flyttades till Frescati i slutet av 1800-talet planterades växterna i den Systematiska avdelningen efter hur man då ansåg att de var släkt med varandra. Veit Wittrock, dåvarande Professor Bergianus, ordnade växterna i stort efter det system som utarbetades under andra hälften av 1800-talet av den tyske botanisten Adolf Engler. Det byggde på morfologiska karaktärer, dvs. utseendemässiga egenskaper som form och struktur.

Odling i rutor

Varje art i Systematiska avdelningen fick ursprungligen en ruta på ca en kvadratmeter att växa i. Under lång tid bestod stora delar av avdelningen av sådana regelbundet placerade rutor, som mest närmare 3000. Vid en större omläggning på 1980-talet minskades antalet rutor och i stället anlades längre rabatter, framför allt beroende på att rutsystemet krävde så mycket skötsel. En större omflyttning ägde även rum på 1990-talet. Då flyttades bl.a. ros- och ärtväxter eftersom det behövdes plats för byggandet av Edvard Andersons växthus.

Förnyelse efter mer än 100 år

På senare år har man fått mer kunskap om blomväxternas släktträd (fylogeni), mycket tack vare modern DNA-teknik. År 1998 publicerades en fylogeni över blomväxterna av en grupp växtsystematiska forskare som kallade sig The Angiosperm Phylogeny Group (APG). Denna fylogeni visade delvis andra släktskapsförhållanden än Englers system, och visade på behovet av att uppdatera den Systematiska avdelningen. Under åren 2007-2014 gjordes därför den hittills mest omfattande omläggningen av området. Syftet var att uppdatera anläggningen efter de moderna rön om växternas släktskap som presenterats av APG.

I samband med omläggningen har också gestaltningen av området delvis förändrats, huvudsakligen för att göra anläggningen mer öppen och lättillgänglig. I stort sett har anläggningens alla 1400 växter fått ny plats. Några nya planteringar har också tillkommit, bl.a. en damm och två nya prydnadsrabatter. I de senare planteringarna presenterar vi exempel på trädgårdsväxter från växtfamiljer som finns i omgivande rabatter i den Systematiska avdelningen.

 

På denna sida