Frukt- och bärträdgården

Vill du lära dig mer om läckra frukter och bär som går att odla i mellersta delen av Sverige gör du klokt i att besöka Frukt- och bärträdgården.

Äppelträd
Frukt- och bärträdgården. Foto: Kaili Maide

Frukt- och bärträdgården är en visningsträdgård med huvudsyfte att visa, inte att skörda som man kanske kan tro. Här odlas många olika sorter av frukt och bär som passar vårt mellansvenska klimat såsom äpplen, hallon, vinbär, rabarber, jordgubbar och mycket mer. Här finns också frukter och bär som är lite ovanligare i odling såsom minikiwi, aronia, kvitten och lingon. Området anlades 1995. Då fanns delar av en fruktträdgård kvar. De äldre äppelträden blev stommen för den nya anläggningen.

I en visningsträdgård som denna kan du inspireras av och lära hur frukt- och bär kan odlas. Här finns spaljerade fruktträd, exempel på hur hallon ska stöttas för en bra skörd, liksom hur tätt du kan plantera dina plantor och bärbuskar för bästa resultat.

En del av växterna i frukt- och bärträdgården knyter an till forskningen vid Balsgård i Skåne där Sveriges lantbruksuniversitet tar fram nya bra sorter av frukt och bär. Där gör man bland annat korsningar av äldre sorter som visat sig fungera bra i odling i Sverige. Mest kända är kanske de nya äppelsorterna Mio, Eva-Lotta och Sylvia som är korsningar där båda föräldrarna är kända.

Under några år framöver kommer detta område att renoveras. Vi bearbetar jorden och förnyar växtmaterialet.

Frukt- och bärträdgården finns här för studenter, skolklasser och intresserad allmänhet. Plocka inte av frukt och bär! Klättra inte i träden! Vi odlar dem för alla att studera och beundra. Även växtsjukdomar studeras, bland annat därför ligger frukter kvar på marken. Men inte heller frukter på marken får plockas.

Det finns många ställen i Stockholm där det är tillåtet att plocka frukt. Vi hänvisar till Äkta vara, Fruktförmedlingen: www.aktavara.org/fruktformedlingen

 

Klonarkivet för äpple

I Bergianska trädgårdens äppelklonarkiv finns ca 45 äppelträd och ett fåtal päronträd. Verksamheten startade 1981. Bakom grindarna döljer sig även en samling av vide, pil och sälg.

Bergianska Trädgårdens klonarkiv tillkom 1981. Detta är ett lokalt klonarkiv med uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter av framförallt äpplen men även päron. Som lokalt klonarkiv är vi en del av Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.


Klonarkivet är stängt utom vid särskilda tillfällen

Klonarkivet för äpplen och Salix-samlingen är inte tillgängliga för allmänheten. Samlingarna visas vid särskilda evenemang. Grupper kan även boka en specialvisning av samlingarna: Boka visning och gruppbesök

 

Äpplen i träd.
Äppelsorten 'Alexander' . Foto: Lena Gårder

Därför behövs klonarkiv

Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

De första lokala klonarkiven för frukt började anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Av säkerhetsskäl odlas varje utvald sort på två olika platser, dels i ett lokalt klonarkiv och dels i Nationella genbanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

Äppel- och päronsorter kan inte förökas genom frö (kärnor). Vid kärnsådd uppstår alltid nya sorter, som för det mesta ger sämre frukt än ursprungssorten. Naturligtvis har varje sort uppstått ur en kärna, men vill man bevara en speciell sort (klon) måste detta ske vegetativt. Det sker främst genom ympning.

Läs mer:

Nationella genbankens webbplats om Pom

Vad är en mandatsort?

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spritts lokalt, liksom sorter framförädlade och marknadsförda av svenska växtförädlare. Dessutom innefattas utländska sorter med lång dokumenterad odlingstradition.

Äppelsorter (och några päronsorter) i klonarkivet

Programmet för odlad mångfald (Pom) bestämmer vilka lokala sorter som ska bevaras, så kallade mandatsorter. I Bergianska trädgården finns 18 mandatsorter av äpplen och två mandatsorter av päron utöver dessa finns ca 25 andra mer eller mindre lokala äppelsorter.

Lista med äppel- och päronsorter i klonarkivet

 

Enanders samling av sälg, vide och pil

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter sälg-, vide- och pilarter.

Salix-samlingen med olika sälg-, vide och pilarter i Bergianska trädgården kommer från en donation efter kyrkoherde Sven Johan Enander. Han föddes 1847 i Småland. Efter prästexamen flyttade han till Norrland och blev kyrkoherde i Lillhärdal i Härjedalen. Där utvecklade han sitt intresse för Salix. Han reste både till Ryssland och Nordamerika och blev med tiden världsbekant för sin forskning. Vid sin död 1928 donerades hans levande Salix-samling, bland annat innehållande arter från Sibirien, till Bergianska trädgården.

Vide.
Salix serissima ur Enanders salixsamling

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter. I Sverige finns drygt 20 arter. Salix är tvåbyggare med han- och honblommor i hängen på olika plantor. De blommar mycket tidigt på våren och är viktiga pollen- och nektargivare till bin och andra insekter. Blommorna skyddas mot kylan av hår som gör hela blomknoppen mjuk och ullig så kallade videung eller videkissar.

Många Salix-arter är snabbväxande och odlas därför som energiskog.

På denna sida