'Husmoder' och 'Astrakan från Lindesberg'. Foto: Lena Gårder

Bergianska Trädgårdens klonarkiv tillkom 1981. Detta är ett lokalt klonarkiv med uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter av framförallt äpplen men även päron. Som lokalt klonarkiv är vi en del av Nationella genbanken och bevarandet av den odlade mångfalden.

Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition.

De första lokala klonarkiven för frukt började anläggas i slutet av 1970-talet. Idag finns ca 30 lokala klonarkiv runt om i landet som bevarar den egna regionens äldre trädgårdsväxter. Av säkerhetsskäl odlas varje utvald sort på två olika platser, dels i ett lokalt klonarkiv och dels i Nationella genbanken vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp.

Ju fler som odlar en äldre sort, ju större är dess möjlighet att leva vidare. Tänk därför på att även din odlargärning räknas. En sort som en gång gått förlorad kan aldrig återskapas.

Äppel- och päronsorter kan inte förökas genom frö (kärnor). Vid kärnsådd uppstår alltid nya sorter, som för det mesta ger sämre frukt än ursprungssorten. Naturligtvis har varje sort uppstått ur en kärna, men vill man bevara en speciell sort (klon) måste detta ske vegetativt. Det sker främst genom ympning.

Läs mer på Nationella genbankens webbplats om Pom

Vad är en mandatsort?

Till mandatsorterna räknas sorter av svenskt ursprung, det vill säga sorter som har namngivits och spritts lokalt, liksom sorter framförädlade och marknadsförda av svenska växtförädlare. Dessutom innefattas utländska sorter med lång dokumenterad odlingstradition.

Salix

Salix är ett stort och mycket varierat släkte med ca 400 arter sälg-, vide- och pilarter.

Prästen Sven Johan Enander var riksdagsman och kyrkoherde i Lillhärdal, Härjedalen. Under sina resor utomlands samlade han olika pilarter och planterade dessa runt sin prästgård. När han dog 1928 skänktes delar av denna samling till Bergianska trädgården.

Samlingen är nu planterad väster om vår samling av gamla äppelsorter det så kallade klonarkivet.