Bytt är bytt – botaniska trädgårdar byter frön

Bergianska trädgårdens frökatalog innehåller 103 utvalda fröer och ingår i fröbytet mellan många av världens botaniska trädgårdar. Genom utbytet får trädgården och växthusen fröer till tusentals växter.

– På våren går jag igenom sådderna främst till Bergianska trädgårdens systematiska avdelning. Då märker jag vilka fröer som håller på att ta slut och gör upp frölistor för insamling av dessa, berättar botanist Lars Gunnar Reinhammar som ansvarar för arbetet med frökatalogen.

Fröerna plockar Lars Gunnar och hans kollegor under sensommaren och hösten.

Årets frökatalog innehåller fröer insamlade 2021. Till katalogen valdes 103 fröer ut. Den skickas nu ut till ca 500 botaniska trädgårdar. I gengäld kan Bergianska trädgården beställa fröer från botaniska trädgårdar runt om i världen.
Växternas härkomst går att spåra

Alla fröer förvaras i specialvikta fröpåsar i en stor sval. Det går att spåra på detaljnivå vilken botanisk trädgård som samlat in en växt och vilket år den är insamlad.

Vid fröplockningen används papperspåsar som fröna kan förvaras medan de får torka några veckor. Därefter rensas fröna och stoppas i specialvikta påsar. På fröpåsarna skrivs växtens vetenskapliga namn, identifikationsnummer och insamlingsdatum. Till slut registreras alla insamlade frön i en databas.

Växtmaterial får inte spridas hur som helst i världen. Det regleras enligt konventionen för biologisk mångfald från 1992, och reglerna skärptes ytterligare 2014. För att få fröer måste trädgårdarna därför skriva på ett intyg om att fröerna inte kommer att användas kommersiellt.

Fröpåsar
I frörummet, med ett stort svalskåp, förvaras alla fröer. Foto: Mia Olvång
 

Frökatalog med anor från 1800-talet

Bergianska trädgården har gjort frökataloger ända sedan 1880-talet. Varje år beställer Bergianska trädgården ett hundratal fröer från botaniska trädgårdar i olika länder. Internationella fröbytet är gratis förutom arbetsinsats och porto. Det är alltså en praktisk och billig verksamhet. Även om fördelarna överväger är det dock inte helt problemfritt. Redan professor Bergianus Veit Wittrock (1879–1914) uppmärksammade att fröpåsarna inte alltid innehöll det som stod att det skulle vara i påsen.

"Men hvarje sak har sin skuggsida; så ock denna. När man nemligen nu sår dessa talrika frösorter, hvar och en ordentligt betecknad med sitt botaniska namn, väntar man sig, billigt nog, att man verkligen skall få se den växt, som det på frökapseln skrifna latinska namnet angifver. Men här kommer missräkningen. Icke ens hälften af de från Europas botaniska institutioner erhållna frösorterna hafva visat sig vara riktigt bestämda." ur Acta Horti Bergiani, band 1, No 2.