Under många år har SL/Trafikförvaltningen planerat att åtgärda den farliga och olycksdrabbade järnvägskorsningen på Roslagsbanan vid Frescati med en planskild korsning. Under perioden 30 september–21 oktober 2020 pågår samråd gällande tillstånd för vattenverksamhet vid den planskilda järnvägskorsningen.

Under samrådstiden kan berörda, allmänhet, intressenter m.fl. komma med synpunkter. Under perioden informerar även SL om den planerade verksamheten och den nya korsningen. Mer information (extern länk till Stockholms läns landsting):

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Roslagsbanan/Nyheter/2020/09/nu-startar-samradet-for-jarnvagsovergangen-vid-frescati/

 

Utdrag ur samrådsunderlaget: "Vattenverksamhet är tillståndspliktigt enligt miljöbalken, varför SL/Trafikförvaltningenkommer att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Arbetet med detta projekt har pågått under många år och återkommande dialog har hållits med flertal intressenter. Vattenverksamheten är relativt liten men då tillståndsprocessen för vattenverksamhet är den enda process innefattande ett formellt samrådsförfarande, valdes att gå direkt på avgränsningssamråd, och därefter samråda brett i en formell samrådsprocess. Detta ställningstagande från SL/Trafikförvaltningens sida utökar samrådskretsen och ger en god möjlighet för många aktiörer, myndigheter och allmänheten att framföra sina synpunkter. SL/Trafikförvaltningen vill med detta betona att det inte är p.g.a. vattenverksamhetens omfattning och miljöpåverkan som SL/Trafikförvaltningen väljer att följa en process i enlighet med betydande miljöpåverkan, vilket innebär ..."

Samrådsunderlag planskild lösning Frescati 200928 (4162 Kb)