Genom fröbytet får vi växter från hela världen

Botaniska trädgårdar i hela världen deltar i det Internationella fröbytet. Bergianska trädgården har gjort frökataloger ända sedan 1880-talet. Frökatalogerna innehåller ett antal olika fröer som andra botaniska trädgårdar kan beställa. I gengäld kan vi beställa fröer från olika delar av världen genom deras kataloger.

2016 års frökatalog...
2016 års frökatalog...

Årets frökatalog, med fröer insamlade 2016, blev färdig för några dagar sedan. Botanist Lars Gunnar Reinhammar är ansvarig för arbetet med frökatalogen. Han berättar att förberedelserna började redan på våren förra året, då han gick igenom sådderna till Systematiska avdelningen och Pollinationsområdet.

– Då märker jag vilka fröer som håller på att ta slut och gör upp frölistor för insamling av dessa. Fröerna plockas sedan under sensommaren och hösten.

Kerstin Kustås och Sibylle Herzer hjälper Lars Gunnar med insamlingen av fröer. De har delat upp Systematiska avdelningen sinsemellan i tre delar. Ibland samlar de också in fröer från andra delar av trädgården och växthusen. Lars Gunnar har dessutom samlat in fröer från vilda växter i Uppland och svenska fjällen under sommaren.

– Jag har då åkt till ett fjällområde och valt ut växter som är representativa. Tidigare samlade vi mest in exklusiva växter. Men, för någon som inte är skandinav, är ju alla fjällväxter intressanta.

Fröerna får nummer så att det går att spåra var växten kommer ifrån

Alla fröer slutförvaras i ett stort svalskåp. Temperaturen ska vara 4–6° C. Men först ska fröna torka.

– Vi har kommit på att det är praktiskt att lägga fröna i papperspåsar redan när vi plockar dem. Fröna torkar i påsarna. Därefter rensas fröna och stoppas i specialvikta påsar. Vi viker själva våra fröpåsar. På fröpåsarna skrivs växtens vetenskapliga namn, identifikationsnummer samt insamlingsdatum. Alla insamlade frön registreras i en databas, berättar botanist Kerstin Kustås som har hand om trädgårdens fröer.

Av alla insamlade frön valdes 82 fröer ut till trädgårdens frökatalog. Den skickas nu ut till ca 500 botaniska trädgårdar runt om i världen. När vi skickat ut vår frökatalog kommer beställningar in till Kerstin. Hon skickar ut fröportioner så att det räcker till en sådd, som minimum 5–10 frön.

Växtmaterial får inte spridas hur som helst i världen. Detta regleras enligt konventionen för biologisk mångfald från 1992, och reglerna skärptes ytterligare 2014. För att få fröer måste trädgårdarna därför skriva på ett intyg om att fröerna inte kommer att användas kommersiellt.

Fröbytets skuggsida

... och 1887 års frökatalog
... och 1887 års frökatalog

Varje år beställer Bergianska trädgården för egen räkning ett hundratal fröer från botaniska trädgårdar i olika länder. Internationella fröbytet är gratis förutom arbetsinsats och porto. Det är alltså en praktisk och billig verksamhet. Helt problemfritt är det dock inte. Redan professor Bergianus Veit Wittrock (1879–1914) uppmärksammade att fröpåsarna inte alltid innehöll det som stod att det skulle vara i påsen. Han skriver i Acta Horti Bergiani, band 1, No 2:

"Men hvarje sak har sin skuggsida; så ock denna. När man nemligen nu sår dessa talrika frösorter, hvar och en ordentligt betecknad med sitt botaniska namn, väntar man sig, billigt nog, att man verkligen skall få se den växt, som det på frökapseln skrifna latinska namnet angifver. Men här kommer missräkningen. Icke ens hälften af de från Europas botaniska institutioner erhållna frösorterna hafva visat sig vara riktigt bestämda."