Våtmarken i Bergianska trädgården. Foto: Toivo Steen.
Våtmarken i Bergianska trädgården med Tornet och Naturens Hus i bakgrunden.
 

I området där våtmarken breder ut sig fanns för länge sedan sumpiga ängsmarker som ibland översvämmades. Efter att Brunnsvikens vattennivå sänktes och marken dikades ut för att skapa odlingsbar jord har det sedan 1863 varit mer eller mindre torrlagt här.

Under hösten 2009 schaktades jord bort för att bilda en sänka dit dagvatten från området runt omkring kan samlas. En vattenspegel som följer dalgången bildades. Dikena lades igen och en dämmande vall byggdes mot Brunnsviken. Ett pumpsystem är installerat för att reglera vattennivån vid behov.

Växter

I de fuktiga partierna, på den nordöstra sidan planteras våtmarksväxter, såsom svärdslilja, starr och blomvass, samtidigt som naturlig etablering av växter sker. Växter som ohämmat brer ut sig, såsom vass och kaveldun, tas bort. Fältet och strandlinjen på den sydvästra sidan av våtmarken får utvecklas mer fritt. Ytorna slås och höet tas bort en eller ett par gånger om året för att på så sätt få en mer öra. Sedan Våtmarknen återskapades har vi registrerat ca 250 kärlväxter.

Djurliv

Till en våtmark lockas många fåglar, groddjur och insekter. Därför inventeras området kontinuerligt. Redan första säsongen häckade tofsvipa och mindre strandpipare och 2018 skådades mer än 50 fågelarter här (rapporterade i Artportalen).

OBS! Under häckningstid i maj-juni är det viktigt att visa hänsyn och helst bara röra sig på gångvägarna.