Husmoder och Astrakan Lindesberg. Foto: Lena Gårder
Husmoder och Astrakan Lindesberg. Foto: Lena Gårder


Äppel- och päronsorter kan inte förökas genom frö (kärnor). Vid kärnsådd uppstår alltid nya sorter, som för det mesta ger sämre frukt än ursprungssorten. Naturligtvis har varje sort uppstått ur en kärna, men vill man bevara en speciell sort (klon) måste detta ske vegetativt. Det sker främst genom ympning.

Genbanker och klonarkiv upprättas i dag för att bevara äldre kulturväxter som i annat fall kanske skulle försvinna. Genetisk variation är en förutsättning för ett framtida hållbart jord- och trädgårdsbruk. I gamla tider bibehölls variationen i form av en mängd olika lantraser och sorter med stor variation i egenskaper och god anpassning till klimat. Nu har ett fåtal högproducerande sorter kommit att ersätta de gamla sorterna som börjat försvinna. Har man bara ett fåtal sorter kan dessa lätt slås ut av växtsjukdomar och det kan därför vara viktigt att bevara gammalt sortmaterial för framtida växtförädling. Dessutom har de gamla sorterna ett stort kulturhistoriskt värde. De kan ha haft betydelse för människors försörjning och spelat en stor roll i en bygds utveckling.

Ekonomiskt stöd till Klonarkivet

Bergianska Trädgårdens klonarkiv tillkom 1981 i samarbete med dåvarande Nordiska Genbanken (numera Nordgen). Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter bildades 1979 och har som ändamål att bevara den genetiska variationen i växtmaterial hos jordbruks- och trädgårdsväxter i Norden.

Sedan 2009 erhåller klonarkivet genom kontrakt med Programmet för odlad mångfald (Pom) bidrag från staten för att bevara ett 20-tal sk mandatsorter. Läs mer i broschyren "Här bevaras våra svenska fruktsorter" som laddas ner från Sveriges lantbruksuniversitet: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/pom/nationella-genbanken/broschyr_klonarkiv09.pdf. Se även informationsrutan om Nationella genbanken och lokala klonarkiv nedan (på mobil) eller till höger (på dator).

Ekonomiskt stöd till Bergianska trädgårdens klonarkiv har även kommit från Bergianska stiftelsen.

Salix

Prästen Sven Johan Enander var riksdagsman och kyrkoherde i Lillhärdal, Härjedalen. Under sina resor utomlands samlade han olika pilarter och planterade dessa runt sin prästgård. När han dog 1928 skänktes delar av denna samling till Bergianska trädgården.

Samlingen är nu planterad väster om vår samling av gamla äppelsorter det så kallade klonarkivet.