Internationellt fröbyte

Under flera hundra år har botanister åkt ut i världen och samlat växtmaterial till sina trädgårdar och bytt material med varandra. I och med konferensen i Rio de Janeiro 1992, som fastlade konventionen om biologisk mångfald, blev det inte längre tillåtet att samla växtmaterial oreglerat. Konventionen ska skydda alla länders vildväxande växter från exploatering.

För att botaniska trädgårdar ska kunna fortsätta ha ett rikhaltigt material finns ett internationellt fröbyte som regleras i samklang med konventionen. Fröbytet omfattar ca 500 av världens botaniska trädgårdar, och genom dessa kan vi beställa odlade men också vilda arter från olika håll i världen. Bergianska trädgården bidrar också med fröer vi själva samlat i trädgården, växthusen och naturen. Fr.o.m. 2020 sker fröbytet endast inom EU p.g.a. ändrat regelverk.

Till vad används Bergianska trädgårdens fröer?

Bergianska trädgårdens växtmaterial är till allra största delen uppdraget ur frö. Vi försöker i möjligaste mån att skaffa frö som är samlat i naturen från vildväxande plantor.

Både för att kunna delta i fröbytet och för våra egna uppdragningar samlar vi frön, som efter torkning och rensning läggs i påsar som sorteras in i ett svalt förråd. Därför låter vi överblommade stänglar stå kvar för att ge frö, trots att det givetvis skulle se snyggare ut om man genast putsade bort dem. Vi låter dem också stå kvar för att kunna visa hur olika växters fröställningar ser ut. Det är ju inte många som vet hur t.ex. morot ser ut när den blommat över. Alla fröer registreras av botanisterna i en intern databas.

Hela växten, från groddplantor, via blommande växter till fröställningar används också i undervisningen i botanik vid Stockholms universitet.

Vid säsongens slut sammanställer vi en katalog över våra fröer som skickas till de andra trädgårdarna som ingår i det internationella fröbytet.