Foto: AnnSofie Börjesson
Foto: AnnSofie Börjesson

I en botanisk trädgård vill man visa världens mångfald av vilda växter, vilket gör att vi försöker få frön från växter i naturen runt om i världen. Genom det internationella fröbytet, där vi har kontakt med över 500 botaniska trädgårdar, har vi kunnat få vildinsamlat frö. För tillfället (fr.o.m. 2020) är fröbytet bara inom EU p.g.a. av ändrat regelverk. Bergianska trädgården har också stora samlingar av kulturväxter där ett av syftena är att bevara gamla kulturarvssorter. För att tillfredsställa delar av vårt eget fröbehov, plockar vi fröer på mycket av det material vi odlat under växtsäsongen.

Alla fröer vi sår registreras med bland annat information om varifrån vi fått dem och om de samlats i naturen. Denna information följer plantan, så vid fröinsamling vet man om den är uppdragen från ett frö samlat i naturen, oftast någon annanstans i världen.

Insamling av fröer

Insamling av fröer i Systematiska avdelningen.
Insamling av fröer i Systematiska avdelningen.

Då fröna uppnått sin mognad startar fröinsamlingen i Bergianska trädgården. Detta sker från juli till sent in på hösten, då olika växters frön mognar vid olika tider. Botanisterna förbereder en lista hämtad ur vårt såddregister, med ett urval av vilka fröer som ska plockas. Det brukar vara flera hundra olika sorters fröer som ska samlas in.

Vi samlar fröer från i första hand annueller och bienner (ett- och tvååriga växter). Fröerna ska framför allt användas för nästa års sådd i trädgården. Frön från perenna växter samlas endast sporadiskt, då för att erbjuda intressant material i det internationella fröbytet. Vi samlar även in fröer vilt i naturen för att erbjuda i fröbytet.

Rensning av fröer

Fröerna silas i olika silar.
Fröerna silas i olika silar.
När de är rensade stoppas de i fröpåsar och registreras i vårt fröregister.
När de är rensade stoppas de i fröpåsar och registreras i vårt fröregister.

Fröerna rensas fram från omgivande torra växtdelar med hjälp av silar med olika grader av maskor på näten. Det rensas även för hand.

Paketering och registrering av fröer

Fröerna packas i fröpåsar som märks upp med växtfamilj, art, såddnummer, insamlingsplats och insamlingsdatum. Alla fröer registreras i vårt fröregister. För att öka hållbarheten förvaras fröerna svalt, mellan +4 och +7 grader.

Sådd - redan i oktober

Sent under hösten planeras nästa års odlingar av botanister och trädgårdsmästare. Fröer portioneras från fröförrådet eller beställs via det internationella fröbytet. Det som skall sås registreras i vårt såddregister. Sedan får trädgårdsmästaren såddlistor och fröer. Redan under oktober har de första fröerna för nästa års odlingar såtts. Detta är fröer som kräver stratifiering (temperaturbehandling) för att kunna gro. Efter årsskiftet ökar mängden sådder men majoriteten sås under april och maj i växthus (förkultiveras).

Såarbetet är ett riktigt precisionsjobb, i alla fall om fröerna endast är någon millimeter. Varje frö sås ett i taget. Med hjälp av fukten på ”såpinnen” (prickelpinnen) fastnar fröet på spetsen och kan petas ner i jorden.

De fröer som kräver speciella förhållanden för groning sås direkt i kruka för att kunna behandlas enskilt efter behov. De fröer som har likadana krav för att gro sås istället i såbrätten. Varje såbrätte rymmer minst 150 fröer. Dessa skolas sedan (planteras om i kruka) och odlas vidare i växthus innan de avhärdas (vänjer sig vid uteklimatet) för att till sist planteras ut.

Många av de växter som under vår växtsäsong hinner blomma och sätta frö utan förkultivering eller som inte lämpar sig för förkultivering, sås direkt på sin växtplats från slutet av april fram till slutet av maj.

Insamling igen...

Så har ett år gått och det är dags att samla in fröer igen. Vartenda frö, varenda  sådd och plantering registreras hos oss och tas om hand år ut och år in. Med så mycket som ungefär 1400 sådder varje år, där varje sådd genererar flera plantor, anar man kanske arbetets omfång.