Alvaret på området Öland & Gotland i Bergianska trädgården.
Alvaret på området Öland & Gotland i Bergianska trädgården.

Alvar är öppna landskap. Det beror dels på att det finns så lite jord på hällarna, men också på att boskap betat dessa magra marker. Träd och buskar kan bara få fäste där jordtäcket är lite tjockare. På Öland finns världens största sammanhängande alvarmark, ”Det Stora Alvaret”. Alvar kommer troligen ur ordet alv som betecknar den obrukbara jorden under matjorden. Landskapet är mycket speciellt och finns endast på ett fåtal platser i världen, bl a Öland och Gotland.

På alvaret finns bara växter som klarar de speciella förhållandena och ett torrt och soligt klimat. Kalkstenen försvårar växternas näringsupptag av vissa ämnen, men den har en förmåga att lagra värme som ger ett gynnsammare klimat. Det gör att även sydligare växtarter kan överleva här.

De kala hällarna

Getväppling.
Getväppling.

På de kala hällarna trivs lavar, men även mossor och andra torktåliga växter såsom fetknopp kan hitta fäste här. Där stenen vittrar sönder och ett litet jordtäcke bildas skapas lite bättre förutsättningar. Där kan grusslok, alvargräslök, kattfot, liten sandlilja, getväppling och backtimjan växa, vilket du också kan se på alvaret på avdelningen Öland & Gotland. 

I sprickor mellan hällarna skapas ännu gynnsammare förhållanden. Där samlas mer fukt och mull och växterna skyddas i viss mån från bete. I dessa sprickor växer buskar som t ex ölandstok och gulkronill som du kan se här, men ibland även enstaka träd, ofta tall och en. Silverskimrande torra döda stammar och grenar är vanliga i landskapet. 

Här och där på alvaren finns kalkfattiga sandavlagringar från istiden och där trivs kalkskyende växter som ljung.

Buskalvar

På Gotland är alvaren mindre och är som mosaiker av öppna ytor mellan tall- och buskdungar. Sådana miljöer kallas buskalvar. Där växer ofta slån, rönn, en, getapel och oxel. Örter såsom stor sandlilja och blodnäva trivs bra i denna miljö. På avdelningen Öland & Gotland har vi även skapat ett litet buskalvar.