Strawberry tree, Arbutus unedo. Photo: Mia Olvång
Strawberry tree, Arbutus unedo. Photo: Mia Olvång