Uppmätning över trädgården från 1948 med systematiska avdelningens odlingar i rutor (Bergianska stiftelsen)
Uppmätning över trädgården från 1948 med systematiska avdelningens odlingar i rutor (Bergianska stiftelsen)

När Bergianska trädgården flyttades till Frescati i slutet av 1800-talet planterades växterna i den Systematiska avdelningen efter hur man då ansåg att de var släkt med varandra. Veit Wittrock, dåvarande Professor Bergianus, ordnade växterna i stort efter det system som utarbetades under andra hälften av 1800-talet av den tyske botanisten Adolf Engler. Det byggde på morfologiska karaktärer, dvs. utseendemässiga egenskaper som form och struktur.

Odling i rutor

Varje art i Systematiska avdelningen fick ursprungligen en ruta på ca en kvadratmeter att växa i. Under lång tid bestod stora delar av avdelningen av sådana regelbundet placerade rutor, som mest närmare 3000. Vid en större omläggning på 1980-talet minskades antalet rutor och i stället anlades längre rabatter, framför allt beroende på att rutsystemet krävde så mycket skötsel. En större omflyttning ägde även rum på 1990-talet. Då flyttades bl.a. ros- och ärtväxter eftersom det behövdes plats för byggandet av Edvard Andersons växthus.

Förnyelse efter mer än 100 år

På senare år har man fått mer kunskap om blomväxternas släktträd (fylogeni), mycket tack vare modern DNA-teknik. År 1998 publicerades en fylogeni över blomväxterna av en grupp växtsystematiska forskare som kallade sig The Angiosperm Phylogeny Group (APG). Denna fylogeni visade delvis andra släktskapsförhållanden än Englers system, och visade på behovet av att uppdatera den Systematiska avdelningen. Under åren 2007-2014 gjordes därför den hittills mest omfattande omläggningen av området. Syftet var att uppdatera anläggningen efter de moderna rön om växternas släktskap som presenterats av APG. I samband med omläggningen har också gestaltningen av området delvis förändrats, huvudsakligen för att göra anläggningen mer öppen och lättillgänglig. I stort sett har anläggningens alla 1300 växter fått ny plats. Några nya planteringar har också tillkommit, bl.a. en damm och två nya prydnadsrabatter. I de senare planteringarna presenterar vi exempel på trädgårdsväxter från växtfamiljer som finns i omgivande rabatter i den Systematiska avdelningen.  

Vy över växtsystematiska avdelningen 1989. Foto: Lena Gårder
Vy över växtsystematiska avdelningen 1984. Foto: Lena Gårder