Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade vid Rio-mötet 1992 då konventionen för biologisk mångfald skrevs. I konventionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna" och "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser".

Ett av Bergianska trädgårdens huvudsyften är att sprida kunskap och information om biologisk mångfald. Bergianska trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter. 

Tid: tisdag 22 maj. Programmet för dagen kommer att publiceras här.

Plats: Bergianska trädgården